Anfang der Webseite Direkt zum Inhalt springen
Mehr Informationen
Start Hauptinhalt der Webseite

"Unsere Nachbarn unter uns: Wie kann mehrsprachiges Aufwachsen im Kita-Alltag unterstützt werden?" - "Naši sousedé mezi námi: Jak lze podpořit vícejazyčnou výchovu ve školkách?“


ACHTUNG!
Geänderter Veranstaltungsort. Zur Einhaltung der Corona-bedingten Hygieneregeln ist die Teilnehmerzahl des Fachtags auf 70 Personen begrenzt.

Bitte beachten Sie das für den Fachtag geltende Hygienekonzept
Prosíme zohledněte hygienický koncept platný pro konferenci.​

 Sächsisch-tschechischer Fachtag im Rahmen der Tschechisch-Deutschen Kulturtage + + + Česko-saská konference v rámci Dnů české a německé kultury 

   

    Download  Programm (D)
 

    Download  Program (CZ)   
     Download Flyer D/CZ
 Was erwartet Sie?
Kinder von Klein auf an Sprache und Kultur des Nachbarlandes heranzuführen, hierfür bietet der sächsisch-tschechische Grenzraum vielfältige Möglichkeiten. Vor allem in der authentischen Kommunikation mit Muttersprachler/innen in Alltagssituationen verbinden sich kindliche Neugier am Erforschen und Entdecken neuer Bildungsinhalte, spielerisches Lernen mit allen Sinnen und mehrsprachiges Aufwachsen. Zahlreiche Kindertageseinrichtungen engagieren sich bereits in diesem Bereich.
Die Sächsische Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung und die Euroregion Elbe/Labe laden in Kooperation mit der Gedenkstätte Bautzner Straße Dresden Kita-Fachkräfte und interessierte Akteure der Vorschulbildung zum grenzüberschreitenden Fach- und Erfahrungsaustausch ein.
Neben Impulsbeiträgen aus Wissenschaft und Kita-Praxis stehen praktische Anregungen für die pädagogische Arbeit im besonderen Fokus. Eine Begleitausstellung mit zweisprachigen Materialien für die Kita-Praxis rundet den Tag ab.Co vás očekává?
Česko-saský příhraniční region nabízí mnoho možností, jak se děti mohou již odmalička seznamovat s jazykem a kulturou sousední země. Především při autentické komunikaci s rodilými mluvčími v každodenních situacích dochází ke spojování dětské zvědavosti a zvídavosti, objevování a poznávání nových obsahů vzdělávání, hravého učení všemi smysly a vícejazyčnosti. Řada mateřských školek se v této oblasti již angažuje.
Saská zemská kancelář pro rané vzdělávání v jazycích sousedů a Euroregion Elbe/Labe ve spolupráci s Památníkem Bautzner Straße Dresden zvou pedagogické pracovníky i další aktéry působící na poli předškolního vzdělávání k přeshraniční výměně odborných znalostí a zkušeností.
Kromě podnětů z oblasti vědy a praxe ve školkách bude věnována zvláštní pozornost praktickým podnětům pro pedagogickou činnost. Nebude chybět ani doprovodná výstava s dvojjazyčnými materiály pro každodenní využití v praxi.Veranstalter/ Organizátor:

         

 

 

in Kooperation mit/ ve spolupráci s:

     

 


 
Für die Teilnahme am Sächsisch-Tschechischen Fachtag erhalten Sie eine Bescheinigung als Fortbildungsnachweis. 

Za Vaši účast na konferenci obdržíte potvrzení, aby Vám byla uznána jako další vzdělávání.


Účast na konferenci je zdarma.

Diese Veranstaltung ist kostenfrei.