Anfang der Webseite NO_CZ_TRANSLATION_AVAILABLE
Mehr Informationen
Start Hauptinhalt der Webseite

Důvody k ranému vzdělávání jazyků sousedních zemí

 

 • Budoucnost Evropy je vícejazyčná.

  Vícejazyčnost získává stále více na významu. Představitelé evropských států se v roce 2002 v Barceloně dohodli, že každý občan EU by měl ovládat mateřský jazyk a na vysoké úrovni další dva cizí jazyky. Tomu jsou dnes mnozí absolventi škol v Německu ještě hodně vzdáleni. Přitom se plná komunikační schopnost ve více jazycích a interkulturní kompetence stávají postupně klíčovou kvalifikací.

  Jednotlivcům přináší znalost více jazyků výhody jak při získávání zaměstnání, tak i v povolání a otevírá jim nové perspektivy a šance. Lidé, kteří ovládají více jazyků, mohou komunikovat s lidmi z jiných zemí a mají například snazší přístup k cizojazyčným filmům, divadlu, cizojazyčné literatuře. Vícejazyčnost splňuje důležitý předpoklad pro toleranci a udržení míru.

  Zdroj: FMKS e. V. - Spolek pro ranou vícejazyčnost v předškolních zařízeních a školách (2012): „Umím dva jazyky“

 • Vícejazyčná výuka podporuje vývoj dítěte a vytváří základ zdařilé profesní biografie a celoživotního vzdělávání. 

  Děti mají nejlepší předpoklady ke zvládnutí více jazyků – náš mozek je od narození na vícejazyčnost připraven.

  Výsledky výzkumu dokládají:

  • Děti mají v raném dětství nejlepší schopnosti naučit se hravým způsobem více jazyků a učí se jazyky snáze než v pozdějších obdobích života.
  • Děti získávají prostřednictvím učení se cizímu jazyku jazykové sebevědomí, které má vliv i na používání mateřského jazyka.
  • Dvojjazyčné vzdělávání v raném věku podporuje rozvoj mozku a celé osobnosti, rozvíjí abstraktní myšlení a podporuje vytrvalost při řešení problémů.
  • Časné učení se druhému jazyku usnadňuje učení se dalším jazykům.
  • Výhody bilingvního mozku působivě osvětluje také tento 5minutový referát
   
  K zobrazení tohoto videa bude použita služba YouTube. Tím budou přenesena data jako např. místo nebo rychlost přenosu dat na Youtube. Více si můžete přečíst v zásadách Ochrana osobních údajů.
  souhlasím vždy*
  souhlasím jednorázově
  * je nastaven soubor cookie
 • Příhraniční oblasti mají nejlepší podmínky k ranému vzdělávání sousedních jazyků.

  Děti potřebují k rozvoji své jazykové kompetence jazykový vzor, (emocionální) vztah a motivaci k získávání jazykových znalostí, tzn., aby měly příležitost jazyk smysluplně použít, ale získaly i zkušenost, že je jazyk důležitý.

  Přirozené podmínky česko-polsko-saského příhraničního regionu s ohledem na sousední jazyky k tomu nabízejí ideální podmínky. Děti zde vyrůstají ve vícejazyčném prostředí a zažívají od dětství sousední jazyk češtinu, příp. polštinu v každodenním životě. Mohou si také v bezprostředním kontaktu srodilými mluvčími osvojit hravým způsobem jazyk, kulturu a způsob života sousedů. Děti se tak dozvědí, že získané jazykové znalosti sousedních jazyků jsou v běžném životě použitelné, staví pomyslné mosty mezi lidmi, otevírají cestu k něčemu novému a také zjišťují, že učení se jazyků je zábava!

  V následujícím zvukovém příspěvku rozhlasové stanice mdr Kultur se dozvíte něco o výuce sousedních jazyků v Klingenthalu:

  K přehrávání zvukových souborů bude použita služba Soundcloud. Tím mohou být data předána třetí straně. Více si můžete přečíst v zásadách Ochrana osobních údajů.
  souhlasím vždy*
  souhlasím jednorázově
  * je nastaven soubor cookie
 • Znalosti sousedních jazyků a interkulturní kompetence otevírají dveře novým perspektivám v povolání i v životě (nejen) v příhraniční oblasti.

  Setkání s českými nebo polskými sousedy, jejich jazyky, kulturou a způsobem života přispívá k toleranci, otevřenosti vůči světu a regionální propojenosti.

  Saská příhraniční oblast, jako spojnice mezi evropskými sousedy, potřebuje lidi, kteří jsou schopni utvářet a rozvíjet euroregiony společně se sousedními zeměmi Českem či Polskem. Proto jsou znalosti jazyků sousedních zemí a zkušenosti s přeshraniční spoluprací velmi důležité.

  Kromě toho jsou čeština a polština cizí jazyky, kterými mluví poměrně málo lidí. Znalost takového jazyka, která je rozvíjena již od dětství, otevírá dětem z příhraniční oblasti v neposlední řadě i cestu k mimořádným profesním a životním perspektivám.

 

Ostatně:

Dvojjazyčnost rozvíjí mozek!

Zde si můžete přečíst příspěvek profesora Manfreda Spitzera, z Univerzity v Ulmu.

 

Více informací:

Saské ministerstvo školství v roce 2009: Když dítě vyrůstá ve vícejazyčném prostředí PDF.

 

 

Saská zemská kancelář pro rané vzdělávání sousedních jazyků: Jazyky sousedů v mateřské škole? Informace pro rodiče PDF.