Partnerství / interakce se zařízením v sousední zemi v Sasku

 

 

Srdečně Vás zveme, milé učitelky a milí učitelé MŠ v sasko-českém příhraničním regionu, abyste se vydali na cestu a společně se svými dětmi poznávali sousední zemi s jejími obyvateli, kulturou a jazykem:

Navažte partnerství se školkou v sousední zemi a umožněte setkávání!

Rádi Vás při tom podpoříme a nabídneme Vám informace, materiály a odbornou asistenci. Nechte se inspirovat a načerpejte nové podněty pro svou každodenní práci v MŠ v příhraničním regionu!

Proč je to důležité?

Přeshraniční spolupráce se saskou mateřskou školou?

Tady se dozvíte minimálně deset důvodů pro přeshraniční partnerství mezi mateřskými školami, jak můžete partnerství ozvláštnit a jak vám mohou vzájemná setkávání přinést pozitivní interkulturní zkušenosti.

Claudia Schmidt, Magistrát města Adorf:

„…Je hezké sledovat, jak samozřejmé je to pro děti, že si navzdory jazykovým bariérám spolu hrají a učí se. Zcela samozřejmě se zdraví českým pozdravem „Ahoj!“ a krtek nebo sněhulák nejsou pro německé děti žádná podivná slova, ale naopak výrazy dobře známé …“

Nechte se inspirovat:

Povolit obsah youtube
K zobrazení tohoto videa bude použita služba YouTube. Tím budou přenesena data jako např. místo nebo rychlost přenosu dat na Youtube. Více si můžete přečíst v zásadách Soukromí .
souhlasím vždy*
souhlasím jednorázově
* je nastaven soubor cookie

Návrhy na realizaci v praxi:

Pro začátečníky: Jak najdu partnerskou mateřskou školu v sousední zemi?

Online databáze kontaktů na projektové partnery nabízí Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem. Tato databáze je ovšem celostátní a nejsou přednostně zaměřené na mateřské školy a specifické podmínky přeshraničního partnerství MŠ.

Protože v zájmu co možná nejpravidelnější, nejintenzivnější spolupráce, která by se dala zvládnout s předškoláky, je zpravidla navázání partnerství se školou, která je v rozumné vzdálenosti, je sídlo kanceláře vašeho euroregionu, v němž se školka nachází, dobrým kontaktním místem. Může vás v rámci možností podpořit, hledáte-li partnerskou mateřskou školu, chcete-li navázat kontakty nebo při financování vašich přeshraničních aktivit.

Zeptejte se i ve vaší obci (správa města/ obce), jestli existuje přeshraniční komunální partnerství s městem nebo obcí v sousední zemi. Toto partnerství obvykle udržují konkrétní kontaktní osoby, které vám mohou pomoci kontaktovat mateřskou školu v partnerské obci.

Obecně se vyplatí využít přeshraniční kontakty, které v okolí možná už existují (např. mezi spolky, dobrovolnými hasiči, ale i rodinami atd.). Mluvte s příslušnými osobami o záměru uzavřít přeshraniční partnerství mateřských škol. Nejlepší způsob, jak s partnerstvím začít, je často využívání přeshraničních struktur a zkušeností, které už existují, a také je důležitý osobní kontakt.

Jak se dorozumět s partnerskou mateřskou školou?

Příprava a realizace přeshraničních aktivit vyžaduje dobrou domluvu mezi vámi a partnerským zařízením v sousední zemi.

 • V nejlepším případě najdete osoby s jazykovou kompetencí mezi kolegy nebo v rodinách vašich dětí.
 • Jinak jistě najdete jazykovou podporu v okolí vaší mateřské školy: Zeptejte se např. na obecním či městském úřadě nebo v jazykové škole ve vašem okolí.
 • Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem nabízí finanční podporu, potřebujete-li jazykové prostředníky* během přípravy a realizace přeshraničních aktivit. Do žádosti o finanční podporu projektu můžete také zpravidla zahrnout překladatelské služby.

*Upozornění: Nemusí to být profesionální překladatelé/ tlumočníci, ale prostě osoby, které mluví na komunikační úrovni oběma jazyky..

 • Také nová média mohou rozmanitými způsoby pomáhat při přeshraniční komunikaci: Použijte např. systémy strojového překladu jako DeepL, Lingea nebo Google překladač na hrubý překlad písemné komunikace a e-mailů.

Doprovázíte-li děti během přeshraniční interakce, musíte popřípadě i vy překonat svoje zábrany a jazykové bariéry a být dětem autentickým vzorem v běžné interkulturní komunikaci.

 • Základní znalosti sousedního jazyka otevírají dveře k našim sousedům. Při jejich získávání vám může pomoci např. knihu „Do kapsy“ která byla vytvořena přímo pro česko-německou přeshraniční interakci. Je také dostupná jako aplikace pro chytré telefony, ve kterých si můžete poslechnout správnou výslovnost sousedních jazyků.
 • Také hodně mimiky, gestiky a v neposlední řadě vizualizace pokynů nebo informací, které chcete zprostředkovat, přispívají k úspěšné komunikaci. Dobrou pomůckou je zde např. německo-český slovník pro učitele a učitelky MŠ nebo komunikační obrázkové kartičky, které jsou dostupné v češtině.
 • Pokud rychle hledáte slovíčko nebo si chcete nechat přeložit větu, můžete samozřejmě použít i překladové aplikace na vašem chytrém telefonu, jako např. překladač Google.

V každém případě se neváhejte pustit do dobrodružství dvojjazyčné komunikace a netrvejte na tom, že budete jazyk používat co nejbezchybněji, protože to vůbec není rozhodující. Uvidíte, že si užijete spoustu zábavy a získáte nové zážitky a zkušenosti.

Jak připravím přeshraniční aktivity?

Následující body vám mohou sloužit k orientaci dle vašeho konkrétního záměru.

Kontrolní seznam

 • Organizování společných nápadů s partnerskou MŠ
  • Co se má konat (setkání, společná exkurze, projekt …)? 
  • Jaké téma?
  • Jakých cílů má být dosaženo?
 • Podrobná domluva s partnerskou MŠ:
  • Kdy a kde: volba časového rámce a místa 
  • Jak má setkání / projekt obsahově a časově probíhat? 
  • Kdo konkrétně převezme jaký úkol (při přípravě, financování, realizaci…)?
 • Podrobné plánování v týmu MŠ a popř. se zřizovatelem:
  • Co se má organizovat?
  • Kdo udělá co? Koho je ještě možné požádat o pomoc?
  • Bude potřeba pomoci při dorozumívání?
  • Jak bude probíhat příprava a zapojení dětí?
  • Jak by šlo zapojit rodiče?
  • Jak má být projekt zdokumentován?
  • Měla by být informována místní média atd.?
 • Vyjasnit financování:
  • Sestavit rozpočet a ověřit si možnosti financování
  • popř. podat žádost na financování
 • Naladění se na akci a příprava s dětmi (pozdrav v sousedním jazyce, vyrábění dárků pro hosty, výzdoba třídy, připravování drobného občerstvení do bufetu …)
 • Informování rodičů a popř. získání dokumentů (souhlas rodičů / souhlas s uveřejňováním fotografií / dětský průkaz …)
 • Při plánované návštěvě v sousední zemi:
  • Jak zorganizovat cestu?
  • Domluva s rodiči: dětský průkaz a pojištění
  • Směna peněz
  • Zajištění stravování pro děti
  • Zajištění, aby byl dostatek dozoru
Kde najdu pomoc při financování přeshraničního partnerství školek?

Pro nebyrokratickou finanční podporu zaměřenou na přeshraniční partnerství mateřských škol jsou k dispozici následující podpůrné programy:

Mateřské školy mohou navíc využít i řadu dotačních programů, které obecně podporují přeshraniční spolupráci mezi Saskem a Českem. Pro rozsáhlejší a náročnější projekty je k dispozici zejména Fond malých projektů euroregionů: Euroregion Neisse-Nisa-Nysa, EUROREGION Elbe Labe, EUROREGION Krušnohoří, EUREGIO EGRENSIS

Kontaktním místem je v tomto případě kancelář příslušného euroregionu, ve kterém se nachází vaše mateřská škola.

Na které formality je třeba myslet?
 • Při cestách do sousední země nezapomeňte na doklady!
  Všechny děti potřebují platný cestovní doklad.
  Dalšími důležitými doklady či dokumenty jsou:
  • Evropský průkaz zdravotního pojištění (pozor, není to cestovní pojištění)
  • Cestovní pojištění
  • Písemný souhlas zákonného zástupce s výjezdem
  • Seznam žáků (datum, místo pobytu, případně název projektu)
  • Potvrzení o bezinfekčnosti a zdravotní způsobilosti, které potvrdí zákonný zástupce dítěte
 • Pojištění v zahraničí?
  Mateřské školy odpovídají za bezpečnost a ochranu zdraví dětí a zaměstnanců při zahraničních výjezdech, které organizují v rámci vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech ( 29 v zákoně č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Účastníci výjezdu do zahraničí (podle čl. 20 Metodického pokynu č.j. 37014/2005-25) musí mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí.
 • Je nutno předložit doklad o očkování?
  České mateřské školy mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (s výjimkou dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání podle ustanovení § 34 školského zákona). Proto na základě doporučení Krajské hygienické stanice doporučujeme, aby německé děti při návštěvě české školky doložili Potvrzení o bezinfekčnosti a zdravotní způsobilosti, které potvrdí zákonný zástupce dítěte.
 • Bezpečnostní reflexní vesty pro děti?
  V některých mateřských školách je zvykem, že děti při účasti v silničním provozu nosí bezpečnostní reflexní vesty. Zeptejte se na to kolegů z partnerské školky.
 • Podali jste žádost o finanční podporu? V tom případě se včas informujte o výsledku řízení  a poznamenejte si, jaké podklady potřebujete k vyúčtování (např. seznamy účastníků, fotodokumentaci atd.).

Nezapomeňte na dokumentaci

Pro děti je přeshraniční setkání vždy mimořádně vzrušujícím zážitkem. Abyste mohli tuto zkušenost zpracovat a navázat na ni ve své každodenní pedagogické práci, je důležité s dětmi tuto zkušenost vyhodnotit. Mluvte o tom s dětmi například v ranním komunitním kruhu a poznávejte prostřednictvím individuálních rozhovorů nebo kreativních způsobů vyjádření ještě lépe  pocity a vnímání jednotlivých dětí, ale také jejich otázky týkající se našich sousedů atd. Budete pak na ně moci ve své budoucí pedagogické práci navázat.

Zahrňte své postřehy v této souvislosti také do vašich portfólií.

Nástěnka s krátkou zprávou a fotkami vytváří další příležitosti ke konverzaci. Anebo vystavte obrázky a kreativní výrobky, které vytvořily děti v rámci přeshraničního partnerství. Tímto způsobem zapojíte i rodiče. Zároveň zviditelníte ve školce svou přeshraniční aktivitu. Tak může vzniknout třeba kronika vašeho přeshraničního partnerství, do které bude moci každý opakovaně nahlédnout, osvěžit si vzpomínky a z kroniky bude též patrný vývoj vašeho přeshraničního parnerství.

Abyste mohli vaše přeshraniční partnerství postupně rozvíjet, doporučujeme společnou reflexi v týmu a s partnerskou školkou:

 • Co se nám obzvláště podařilo?
 • Co jsme mohli pozorovat v interakci mezi dětmi a spolupráci dospělých?
 • Na co bychom navázali na příštím setkání? Jaké nápady už máme?
 • Čemu bychom měli příště věnovat větší pozornost?
 • Co by se popř. dalo udělat lépe?

Společná výměna názorů na tyto a další otázky může být zároveň dobrým východiskem pro společné plánování příštího setkání nebo příští společné aktivity. Proto si klíčové body písemně zaznamenejte, abyste na ně mohli později navázat.

Pokud jste na své přeshraniční aktivity získali finanční podporu, musíte poskytovateli financí předložit doklad o využití prostředků, který bude obsahovat také zprávu a zpravidla i doklad o účasti či seznam účastníků.

Cenné rady z praxe:

„… Poznáváme náš region se všemi jeho možnostmi, s našimi sousedy jednáme jako rovný s rovným. […] Všichni zúčastnění (děti, rodiny, tým) při tom zažívají rozmanitost jazyků. To vede k novému chápání hodnoty mnohojazyčnosti, především jako příležitosti s ohledem na (nejen) místní pracovní a životní perspektivy…“

Silke Roick-Frenzel

Mateřská škola "Unterm Regenbogen" v Sebnitz, Mateřská škola "Klíček" v Rumburk

„…navazujeme živé partnerství s mateřskou školou z Jablonce nad Nisou. Naší mimořádnou každoroční událostí je česko-německé setkání rodin v Krkonoších. Děti z obou mateřských škol a jejich rodiny, stejně jako někteří pedagogičtí pracovníci, stráví společný víkend. Pokaždé je to pestrá mezikulturní výměna pro malé i velké…“

Bettina Prieber

Mateřská škola "Knirpsenland" v Oderwitz, "Pampeliška" v Jablonci nad Nisou

„Děti potřebují hodně pohybu pro zdravý fyzický a duševní vývoj. To zohledňujeme v našich interakčních projektech s polskou partnerskou mateřskou školou. Společná interakce dětí vždy zahrnuje hravá pohybová cvičení nebo tanec, které jsou doprovázené jazykovou animací v obou sousedních jazycích.“

Björn Wünsche

Mateřská škola Bergpiraten v Bad Muskau, Městská mateřská škola v Łęknica

Sbírka podnětů a nápadů pro pedagogickou praxi ve školkách:

Hry na vzájemné poznávání a jazykovou animaci
Příklady z praxe mateřských škol

Odebírejte také blog Saské zemské kanceláře pro rané vzdělávání sousedních jazyků: Zde pravidelně představujeme jazykové aktivity mateřských škol v saském příhraničí a dáváme vám užitečné informace o aktuálních dotačních programech a mnoho dalšího.

Materiály pro práci rodičů

Abyste mohli rodiče komplexně informovat o plánovaných přeshraničních aktivitách mateřské školy, připravili jsme pro vás textové moduly ve třech sousedních jazycích. Můžete je použít například jako oznámení na nástěnku nebo dopis rodičům.

Rodičům můžete také doporučit online příručku pro rodiče „Jazyky sousedů v mateřských školách v Sasku“ (k dispozici také ve všech třech sousedních jazycích). Rodiče, kteří mají své děti v saské mateřské škole, zde najdou vyčerpávající informace o tom, proč a jak probíhá raná výuka jazyků sousedů ve školkách, a také odpovědi na své otázky týkající se vícejazyčné výchovy dětí v příhraničním regionu. K příručce pro rodiče existuje také informační leták v němčině, polštině a češtině, který můžete pro své rodiče vytisknout.

Rovněž můžete cestovat s našimi třemi přáteli Biedronkou, Maus a Žábou po celý rok! Tři kamarádky obohacují mnoho trojjazyčných materiálů, s jejichž pomocí můžete přibližovat dětem (nejen) při přeshraničních aktivitách jazyk a kulturu sousedních zemí ve školce. 

Kontrolní seznamy, vzorové dokumenty a další
 • Kontrolní seznam na přípravu přeshraniční aktivity: česky, německy
 • Vzor prohlášení o souhlasu s fotografováním, pořizováním zvukových a obrazových záznamů: česky, německy
 • Tříjazyčné textové moduly pro informování rodičů o přeshraničních aktivitách mateřských škol

Vaše podněty a nápady?

Máte aktuální informace, chcete doporučit materiály, se kterými rádi pracujete ve své mateřské škole, anebo se chcete podělit o úspěšné příklady z praxe s jinými odbornými pracovníky MŠ? Rádi zveřejníme i vaše nápady. Kontaktujte nás!

Informace pro vaše partnerské materske skole v Německu?

Veškeré informace v němčině k tématu partnerství a setkání s denním stacionářem v sousední zemi najdete na www.nachbarsprachen-sachsen.eu/partnerschaft.

Polska

Deutsch