Jazyky sousedů v mateřských školách v Sasku

Informace pro rodiče a rodiny

Žijete v sasko-polském nebo sasko-českém příhraničním regionu a chtěli byste, aby Vaše dítě vyrůstalo vícejazyčně?

Rozmanité možnosti každodenního, autentického setkávání s jazykem a kulturou sousední země k tomu nabízí ty nejlepší předpoklady. Celá řada saských mateřských škol tuto mimořádnou šanci pro vzdělávání dětí pochopila a podporuje rané vzdělávání v jazycích sousedů v každodenní praxi mateřské školy.

O tom bychom Vás chtěli podrobně informovat a vzbudit ve Vás chuť vydat se na cestu k jazyku sousedů od začátku společně s Vaším dítětem.

 Váš tým Saské zemské kanceláře pro rané vzdělávání v jazycích sousedů

Jazyk sousedů od začátku?
Vyrůstat s jazykem sousedů – dětská hříčka!
Vaše dítě si od narození s sebou nese ty nejlepší předpoklady k tomu, aby vyrůstalo s více jazyky, a odmalička je schopné si hravou formou osvojit více jazyků. Se zvědavostí pozoruje mimiku a gestiku a má radost z objevování nových zvuků a jejich spojování s významem. Učit se jazyk a nezaujatě si jej zkoušet je pro Vaše dítě v pravém slova smyslu „dětská hříčka“.

Děti si rozvíjejí své kognitivní a jazykové dovednosti nejlépe

 • v interakci se svým okolím,
 • v dialogu s osobami, s nimiž mají emoční vztah a které jsou jim vzorem jako rodilí mluvčía
 • ve hře s vrstevníky.

Zažívají při tom, že porozumění a mluvení jazykem/jazyky je důležité pro vlastní jednání v každodenním životě.

To platí pro mateřský jazyk stejně, jako pro každý jiný jazyk, tedy i pro jazyky sousedů, češtinu a polštinu. Čím déle, intenzivněji a rozmanitěji se Vaše dítě bude moci „nořit“ do jiného jazyka a čím kvalitnější bude jazykový input, tím trvalejší (více)jazyčné kompetence si vytvoří a Vaše dítě z toho bude profitovat v celkovém vývoji:

 • V předškolním věku se v mozku ještě více tvoří propojení a struktury, které mimo jiné usnadňují výslovnost bez přízvuku. Už od vstupu do školy se to děje již jen omezeně.
 • Děti, které odmalička vyrůstají se dvěma nebo více jazyky, mívají často náskok před svými vrstevníky v duševním vývoji (schopnost abstraktního myšlení, výdrž, flexibilita, schopnost empatie, jazykové uvědomění …)
Příhraniční region – mimořádné místo k učení!
Vaše dítě zde vyrůstá v prostředí, které mimořádným způsobem ovlivňuje vícejazyčnost: jazyk a kultura soused patří ke každodennímu prostředí Vašeho dítěte. Zažívá jazyk a kulturu sousední země v autentické komunikaci s rodilými mluvčími – při společné hře s vrstevníky, díky péči rodilých mluvčích v praxi mateřské školy, při nakupování …

 • Jazykovou a kulturní rozmanitost vnímá dítě odmalička jako normalitu – Vaše dítě objevuje společné prvky i rozdíly a učí se s nimi zacházet.
 • Výlety do sousední země poskytují Vašemu dítěti příležitost použít to, co se naučilo. Zkušenost, že se vícejazyčnost vyplácí, motivuje a vytváří důležité základy pro další cestu ke vzdělání.
Čeština / polština – jazyky budoucnosti!
Jazykové a interkulturní kompetence získané již v mateřské škole tvoří dobrý základ pro další cestu ke vzdělání a mohou dětem otevřít zajímavé životní a profesní perspektivy:

 • Pokud se Vaše dítě začne učit jazyk sousedů již v mateřské škole, může mít na konci školy již více než desetileté zkušenosti s vícejazyčností.
 • (Nejen) v příhraničním regionu je stále více potřeba lidí, kteří jsou schopni úspěšně komunikovat se sousedy, společně s nimi žít a pracovat.
 • Se znalostmi češtiny nebo polštiny v žádostech o změstnání bude mít dítě jedinečnou kompetenci, která mu zajistí výhody na trhu práce (nejen v příhraničním regionu).
 • Vaše dítě může později navázat na struktury vytvořené v mozku při učení dalších jazyků. To platí zejména pro dorozumění v dalších slovanských jazycích.
  Tak to vidí lidé z příhraničního regionu:
  Německá učitelka MŠ

  „Věk od dvou do deseti let je mimořádně vhodný k učení jazyků. Využíváme toto období a vytváříme podmínky pro setkávání dětí a profesní perspektivu v příhraničí.“ 

  Žák

  „Chtěl bych se jednou stát fotbalistou. To pak budu cestovat po cizích zemích. Chtěl bych se tam také bavit s lidmi. Proto je pro mě učení češtiny skvělá věc.“

  Česko-německá rodina

  „Pro nás už vůbec žádná hranice mezi zeměmi není. Žijeme každodenní život tady a tam a chodíme například k lékaři tam, kde je to pro nás nejlepší.“

  Polská jazyková odborná pracovnice

  „Práce s dětmi a týmem ve školce mi ukazuje, jakým pokladem vícejazyčnost je. Pochopila jsem, jak to může být pro všechny obtížné, když jazyk chybí!“

  Chcete se dozvědět více o různých osobních motivech lidí, kteří se otevřeli jazykům sousedů, češtině a polštině, a pronikli do kultury sousedů?

  Pokud ano, přečtěte si další příběhy na našem blogu.

  Vzdělávání v jazycích sousedů v mateřských školách?
  Co je to?
  Pojmem „rané vzdělávání v jazycích sousedů“ chápeme všechny aktivity v pedagogické práci mateřské školy, které podněcují k tomu, aby děti hravou formou poznávaly své přirozené vícejyčné prostředí v příhraničním regionu s jeho jazykovými a (inter)kulturními specifiky – zkrátka: které slouží k tomu, aby se děti v raném věku sbližovaly s jazykem a kulturou sousední země.

  Nejde při tom primárně o to, aby se děti naučily jazyk sousedů, češtinu či polštinu, jako druhý resp. cizí jazyk a už vůbec ne o zavádění dodatečných jazykových kurzů v mateřské škole.

  Spíše jde ve smyslu saského vzdělávácího plánu pro mateřské školy o to, aby se v každodenní praxi mateřské školy vytvářely pro děti rozmanité příležitosti k objevování a prozkoumávání jejich světa a aby se při tom dostávály nezaujatě do styku se vším, co soužití charakterizuje. K tomu v příhraničním regionu patří zejména poznávání sousedů, jejich zvyků, kultury a životního stylu a autentické setkávání s jejich jazykem.

  Hravou formou a nejlépe při společných aktivitách a zážitcích s rodilými mluvčími, s nimiž má dítě vztah, se dítěti otevírá šance osvojit si v raném věku kompetence, které mu umožní úspěšně partnersky jednat a komunikovat s lidmi ze sousední země v každodenním životě v příhračním regionu.

  Hravou formou a nejlépe při společných aktivitách a zážitcích s rodilými mluvčími, s nimiž má dítě vztah, se dítěti otevírá šance osvojit si v raném věku kompetence, které mu umožní úspěšně partnersky jednat a komunikovat s lidmi ze sousední země v každodenním životě v příhračním regionu.

  Jak se to realizuje v praxi mateřských škol?
  V souladu s širokým chápáním raného vzdělávání v jazycích sousedů existují nejrůznější možnosti, modely a metody, které se v pedagogické praxi MŠ realizují podle konkrétních podmínek v daném místě. Patří k nim např.:

  • přeshraniční setkávání a akce s dětmi z partnerské školky ze sousední země, při nichž se děti dostávají do přímého kontaktu a mohou získávat jednoduché jazykové kompetence a porozumění pro sebe navzájem,
  • nabídky a projekty na objevování sousední země, jejího jazyka, tradic, zvyků atd., při nichž se využijí znalosti jazyka sousedů, které v MŠ jsou (např. děti, personál nebo rodiče), anebo se přizvou externí odborníci (např. jazykoví odborníci, hosté ze sousední země),
  • společné aktivity s dětmi ze sousední země, které chodí do stejné školky, a aktivní zapojení jejich jazykové kompetence,
  • český resp. polský personál, starající se o děti a využívající jazyk sousedů v každodenní běžné komunikaci s dětmi.

  Také zviditelněním sousední země a jejího jazyka v MŠ (např. vícejazyčnými popisky) nebo využitím dětských učebních materiálů vztahujících se k sousední zemi, jejímu jazyku a kultuře (např. vícejazyčné dětské knížky) může příhraničí ožít jako životní prostor pro všechny.

  V ideálním případě zažije Vaše dítě v každodenní praxi v MŠ nenucený, přirozený a uctivý kontakt s více jazyky a kulturami díky autentické komunikaci a interakci s rodilými mluvčími v běžných situacích. Mimořádně intenzivně, rozmanitě a dlouhodobě se daří rozvoj jazykových a interkulturních kompetencí tehdy, když v každodenní praxi v MŠ dochází ke kontinuálnímu „noření“ do „jazykové koupele“ (imerzi), které je ještě spojené s pravidelným setkáváním s dětmi ze sousední země (např. v rámci partnerství mateřských škol).

  Neexistuje tedy jediný model raného vzdělávání v jazycích sousedů v mateřských školách v příhranicí: každý způsob realizace, který vychází z konkrétní situace a daných možností a využívá je v pedagogické práci v mateřské škole, je důležitým příspěvkem k tomu, aby Vaše dítě mohlo profitovat z mimořádných šancí, které nabízí příhraniční region v autentickém propojení jazykového a interkulurního vzdělávání, pro jeho osobnostní rozvoj a tím i pro jeho životní a profesní perspektivy.

  Co to Vašemu dítěti přinese?
  V první řadě – a je zcela jedno, jak konkrétně se vzdělávání v jazycích sousedů ve školce realizuje – to Vašmu dítěti přináší šanci zorientovat se ve svém vícejazyčném a interkulturním prostředí v příhraničí, vyzkoušet si své možnosti, objevovat nové věci, sbírat zkušenosti a rozvíjet své schopnosti – zkrátka naučit se něco navíc:

  • Při společné hře, přátelském závodění nebo realizaci společných aktivit a projektů získává Vaše dítě sociální kompetence, jako je schopnost fungovat v kolektivu, tolerance a akceptování jiných lidí, kultur a životních stylů.
  • Zažívá při tom rozdíly mezi lidmi, i ve vztahu k různým kulturám a jazykům, dokáže se s jinakostí vyrovnat a rozvíjí si strategie přístupu k nim.
  • Při objevování sousední země na výletech, při přeshraničních setkáních, projektech ke svátkům a zvykům apod. zažívá Vaše dítě svůj svět ve společném přeshraničním regionu, získává povědomí o společných rysech a rozdílech soused a pochopení pro ně a v ideálním případě vnímá regionální rozmanitost jako zajímavé obohacení pro sebe sama.
  • To vše je vždy úzce spojeno s komunikací a jazykovou výměnou: Vaše dítě profituje z kontaktu s jazykem sousedů, rozvíjí si vnímání jiných jazyků a učí se s nimi nakládat nepředpojatě a kreativně.
   • Na jaké úrovni se Vaše dítě při tom jazyk sousedů naučí, to závisí zejména na

   • konkrétním způsobu realizace raného vzdělávání v jazycích souedů v MŠ,
   • jazykových vlivech kontaktních osob ve školce, v rodině a ve volném čase a
   • jejich respektujícímu přístupu k vícejazyčnosti a učebním pokrokům dítěte celkově.
    • Důležité je, aby Vaše dítě zažívalo učení jazyků pozitivně jako důležité pro své vlastní jednání v každodenním životě. Čím déle, intenzivněji a rozmanitěji se může „nořit“ do jazyka sousedů, čím kvalitnější je jazykový input a čím více si dítě může v dialogu s jazykovými vzory (dětmi a dospělými) vytvářet emoční vztah k nim, tím trvalejší (více)jazyčné kompetence si vytvoří.
    Tak to funguje v praxi MŠ:
    Povolit obsah youtube
    K zobrazení tohoto videa bude použita služba YouTube. Tím budou přenesena data jako např. místo nebo rychlost přenosu dat na Youtube. Více si můžete přečíst v zásadách Soukromí .
    souhlasím vždy*
    souhlasím jednorázově
    * je nastaven soubor cookie

    Přeshraniční partnerství mateřských škol

    Povolit obsah youtube
    K zobrazení tohoto videa bude použita služba YouTube. Tím budou přenesena data jako např. místo nebo rychlost přenosu dat na Youtube. Více si můžete přečíst v zásadách Soukromí .
    souhlasím vždy*
    souhlasím jednorázově
    * je nastaven soubor cookie

    Česká „jazyková koupel“ v praxi MŠ

    Povolit obsah youtube
    K zobrazení tohoto videa bude použita služba YouTube. Tím budou přenesena data jako např. místo nebo rychlost přenosu dat na Youtube. Více si můžete přečíst v zásadách Soukromí .
    souhlasím vždy*
    souhlasím jednorázově
    * je nastaven soubor cookie

    „Jazyková koupel“ v polštině integrovaná do každodenní praxe

    Tradice sousední země

    … zažívají děti a dospělí v MŠ „Wichtelhäusel“ v Deutschneudorfu.

    Pojď, ukážu ti svůj svět

    … říkají v MŠ „Kinderschloss Sonnenschein“ v Groß Krauscha.

    Akce pro rodiny z obou sousedních zemí 

    … pořádá MŠ „Knirpsenland“ v Oderwitz.

    Mnoho dalších příkladů, jak se děti v saských mateřských školách seznamují s jazykem a kulturou sousedních zemí, najdete na platformě k jazykům sousedů a v blogu kanceláře LaNa.
    Rodiče se ptají – my odpovídáme!
    Jak najdu školku s nabídkou vzdělávání v jazycích sousedů?
    V současné době nabízí vzdělávání v jazycích sousedů a/nebo udržuje partnerství se školkou v sousední zemi okolo 70 mateřských škol v saských okresech na hranici s Českem či Polskem a v Drážďanech. Mnoho z nich se prezentuje svým profilem na naší mapě mateřských škol a/nebo to zmiňují ve svých koncepcích výuky a na svých webových stránkách.

    Informujte se na internet nebo se na to zeptejte vedení mateřských škol nebo své obce nebo zřizovatelů MŠ.

    I v případě, že byste ve svém okolí nejprve nic nenašli: existuje mnoho dalších školek, do nichž chodí např. děti z polských či českých rodin, nebo v nichž pracuje český či polský personál a které mají zájem o rané vzdělávání v jazycích sousedů, ale z nejrůznějších důvodů je v současné době nerealizují. Dejte proto vedení školy najevo svůj zájem o toto vzdělávání pro Vaše dítě a dejte, případně společně s dalšími rodiči, podnět k tomu, aby se školka pustiloa do integrace tohoto vzdělávání do své pedagogické práce. My jako LaNa rádi mateřským školám poradíme a pomůžeme jim s konkrétními možnostmi realizace.

    V naší rodině nikdo nemá znalosti češtiny či polštiny. Jak můžeme své dítě jako rodiče podpořit?
    • Především otevřeností, zájmem a úctou ke všemu, co nového se Vaše dítě v MŠ naučilo – i v případě, nebo právě tehdy, když tomu či onomu slovíčku nebo říkance v jazyce sousedů nerozumíte.

    Zde pár tipů:

    • Učte se od svého dítěte. Vaše dítě bude hrdé, když bude umět něco, co ještě neumíte, a když Vás bude moci něco naučit. Posílíte tak jeho sebevědomí, motivaci a radost z učení. Krásný příklad nám dává MŠ Juniorkiste v Eichigtu: Zde vzniká společný poklad jazyka sousedů pro děti a rodiny – třeba to může být inspirace i pro Vaši MŠ?
    • Zabývejte se společně se svým dítětem jazykem a kulturou sousedů. Podněty a materiály (např. doporučení dvoujazyčných dětských knih nebo malých videí) najdete v zásobárně nápadů.
    • Objevujte společně se svým dítětem jazyk sousedů, když s ním budete v každodenním životě např. na hřišti nebo v supermarketu: Kde můžete jazyk slyšet anebo i vidět? Třeba Vaše dítě už tomu či onomu slovu rozumí nebo je pozná, protože písmo vypadá jinak a ve školce už něco takového vidělo. V každém případě se dozvídá, že jazyk sousedů zcela přirozeně patří k jeho prostředí a má reálný význam.
    • Podnikejte rodinné výlety do sousední země, poznávejte rozmanité volnočasové možnosti pro rodiny s dětmi – od pěších výletů v překrásné přírodě až po zajímavé pamětihodnosti, jako jsou hrady, zámky a muzea – a porovnávejte zvyky a tradice našich sousedů (např. o Velikonocích či Vánocích) s Vašimi. I k tomu najdete podněty a materiály v naší zásobárně nápadů.
    • Možná máte ve svém okolí rodiny hovořící jazykem sousedů, s nimiž můžete navázat kontakt? Nebo sportovní oddíly či kulturní spolky, které mají přeshraniční kontakty a nabízejí společné volnočasové aktivity? Děti by si tak mohly společně hrát a mohou vzniknout malá přátelství.

    Rané vzdělávání v jazycích sousedů v mateřské škole tak může být obohacením nejen pro Vaše dítě, ale i pro Vás a pro celou rodinu, může rozšířit Vaše obzory a společně objevíte mnoho nového a zajímavého ve svém prostředí v příhraničním regionu.

    Nenuťte se při tom všem prosím své dítě k tomu, aby říkalo slovíčka nebo věty v sousedním jazyce. Neopravujte je také, když bude jazyky míchat. A nebud´te zklamaní, když bude potřebovat čas, aby to, co se naučilo, uplatnilo. To všechno jsou zcela normální vývojové kroky v procesu učení se jazyku, které závisí na různých, i vnějších faktorech. Každé dítě má své vlastní tempo učení. Vaše dítě si samo určí čas, kdy bude používat získané jazykové kompetence pasivně nebo aktivně a bude hrdé na to, když to potom odpovídajícím způsobem oceníte.

    V naší rodině se mluví česky nebo polsky. Má naše dítě přesto navštěvovat školku s nabídkou jazyka sousedů?
    To se nijak nevylučuje – naopak!

    Pokud je mateřská škola aktivní ve vzdělávání v jazycích sousedů, znamená to, že se jazyk Vaší rodiny (čeština či polština) ve školce těší velké pozornosti.

    Vaše dítě tak má nejen šanci pronikat v každodenní praxi v mateřské škole do němčiny jako jazyka prostředí a hravě si ji osvojit. Současně zažije, že i jazyk jeho rodiny (jazyk sousedů) je důležitý a hodnotný a že je se svým jazykem a kulturou v mateřské škole vítáno.

    To všechno značně přispívá k dobrému pocitu Vašeho dítěte v kolektivu školky:

    • Možná, že do školky chodí ještě jiné děti, hovořící česky či polsky, přes něž naváže Vaše dítě hravou formou kontakt s dalšími dětmi?
    • Možná, že jsou ve školce zaměstnanci, kteří umí komunikovat v jazyce sousedů nebo jsou dokonce rodilí mluvčí a pomohou Vašemu dítěti překonat obtížné situace?
    • Možná, že se konají přeshraniční setkání s mateřskou školou v sousední zemi, takže Vaše dítě zažije i ve školce autenticky něco ze svého jazyka a kultury?
    • Možná, že se v ranním kuruhu zpívají písničky ve Vašem jazyce nebo se v různých každodenních situacích užívají česká/polská úsloví a Vaše dítě může fungovat hrdě jako překladatel?

    Namusíte si dělat starosti, že by se osvojování německého jazyka zbrzdilo. Spíše má úcta k rodinnému jazyku a kultuře a dobrý pocit ve školce pozitivní vliv na proces osvojování si jazyka – jak jazyka rodiny, tak i jazyka prostředí – němčiny – a navíc i na celkový osobnostní vývoj.

    A z tohoto německo-českého/polského soužití v každodenní praxi MŠ bude profitovat nejen Vaše dítě. I pro ostatní děti a dospělé je to obohacení a při mnoha aktivitách vzdělávání v jazycích sousedů je podpora rodilého mluvčího vítána. Zapojte se tedy i do různých aktivit školky a obohaťte je svým jazykem a kulturou, např. tím, že

    • budete dětem předčítat nebo vyprávět ve svém jazyce,
    • o svátcích, jakými jsou Velikonoce či Vánoce, přiblížíte dětem své tradice,
    • společně s dětmi uvaříte typická jídla pro Vaši zemi,
    • budete doprovázet děti na výletech do sousední země

    Fantazii se meze nekladou, jak ukazuje i příklad mateřské školy Kinderschloss Groß Krauscha. Pohovořte si o tom s učitelkou Vašeho dítěte nebo s vedením školky.

    Naše dítě si do školky přináší jiný rodný jazyk, než je NJ/PJ/ČJ. Nebude nabídkou jazyka sousedů ve školce přetíženo?
    Vědecké výzkumy dokládají, že je lidský mozek nastavený na vícejazyčnost. S talentem naučit se libovolné množství jazyků jsme se narodili. Asi třetina obyvatel světa vyrůstá se dvěma nebo více jazyky a komunikuje jimi. Vícejazyčnost je tedy normalita, jednojazyčnost je výjimka. Moci se odmalička učit více jazyků je šance a není to zátěž.

    Pokud Vaše dítě chodí do saské školky, má v první řadě mimořádnou šanci ponořit se v každodenní praxi mateřské školy do jazykové koupele v němčině a tím se naučit němčinu jako druhý jazyk hravou formou. Jak můžete v rodině podpořit, aby dítě vyrůstalo se dvěma jazyky, k tomu najdete cenné informace např. v informačních listech rodičům o vícejazyčnosti.

    Setkávání s dalšími jazyky a zejména s jazykem sousedů odráží realitu ve Vašem prostředí v příhraničním regionu. Do mnoha mateřských škol chodí i děti z česky či polsky hovořících rodin nebo v nich pracuje český či polský personál, který v různých každodenních situacích hovoří s dětmi i v jejich jazyce. Vaše dítě bude v každodenní praxi MŠ vyrůstat nepředpojatě v tomto přirozeném prostředí s více jazyky, naučí se s tím nakládat a bude z toho profitovat – stejně jako ostatní děti.

    Jaký vliv má raný kontakt s jazykem sousedů na osvojování mateřského jazyka?
    Výzkum ukazuje jasně: Děti jsou schopné si již brzy osvojit více jazyků současně, aniž by tím byly přetíženy. S talentem naučit se libovolné množství jazyků jsme se narodili. Také schopnost nakládat s více než jedním jazykem, patří k základním schopnostem lidského mozku. Vyrůstat odmalička s více jazyky je šance a je to dobré pro vývoj Vašeho dítěte. A navíc, jak jsme vysvětlili výše: učit se jazyky je pro děti v raném věku „dětskou hříčkou“.

    Učení se jazyku – ať už mateřštině či jinému jazyku – však vyžaduje podnětné prostředí, které poskytne Vašemu dítěti rozmanité impulzy pro interakci a komunikaci se svým okolím a s jemu blízkými osobami. Potřebuje bohatý jazykový input a jazykové vzory, s nimiž se cítí bezpečně a u nichž vnímá, že je přijímáno.

    A zde je to především na Vás, milí rodiče, pokud jde o Váš rodný jazyk!

    Neboť vy jste první a nejdůležitější vztahové osoby Vašeho dítěte a tím i nejdůležitější jazykový vzor. Povídejte si spolu hodně a s Vaším dítětem ve všech situacích každodenního rodinnéh života a při společné hře, předčítejte knížky a vyprávějte nebo si společně vymýšlejte příběhy a podporujte tak osvojování mateřského jazyka.

    Zároveň je Váš uctivý postoj ke všem jazykům, s nimiž se Vaše dítě ve svém okolí setkává, důležitým základem pro to, aby Vaše dítě využilo poklad, kterým je vyrůstání s více jazyky. Dejte mu možnost zažívat „jazyky jeho světa“ v co nejvíce situacích a povzbuzujte je v používání jazykových kompetencí. Vaše dítě tak bude přirozeně vyrůstat v našem vícejazyčném světě a naučí se nepředpojatě přistupovat k jiným jazykům a kulturám.

    V oddělení MŠ, kam chodí mé dítě, je mnoho českých/polských dětí. Trpí tím jeho německá mateřština?
    Zásadně platí vše, co jsme odpovídali v předchozí otázce o osvojování mateřštiny obecně: trávit zcela přirozeně a nepředpojatě každodenní čas v MŠ s dětmi jiných jazyků a kultur, je šance a je to dobré pro vývoj Vašeho dítěte.

    Učení se jazyku – ať už mateřštině či jinému jazyku – vždy vyžaduje podnětné prostředí, které poskytne Vašemu dítěti rozmanité impulzy pro interakci a komunikaci se svým okolím a s jemu blízkými osobami. Potřebuje bohatý jazykový input a jazykové vzory, s nimiž se cítí bezpečně a u nichž vnímá, že je přijímáno.

    Takové podnětné prostředí podporující osvojování němčiny nachází dítě nejen ve školce, v níž se o ně stará německojazyčný personál a kde si hraje s jinými německojazyčnými dětmi atd. Nachází je v první řadě ve Vaší rodině, neboť vy jste první a nejdůležitější vztahové osoby Vašeho dítěte a tím i nejdůležitější jazykový vzor. Nachází je v okruhu Vašich přátel a známých, při všech každodenních aktivitách, které se svým dítětem společně zažíváte, nachází je na hřišti, při volnočasových aktivitách a akcích, v dětských knížkách a příbězích, které mu předčítáte nebo vyprávíte…

    Vaše dítě vyrůstá v prostředí, v němž je němčina – tedy Vaše a jeho mateřština – „doma“ a je dominantní. Setkávání a společná hra s dětmi jiných jazyků a kultur je proto pro Vaše dítě zajímavým obohacením a šancí rozvíjet své schopnost dále. Učí se s tím nakládat a bude z toho profitovat.

    Vaše otázky ještě nebyly zodpovězeny? Nebo máte jiné otázky?

    Neváhejte se na nás obrátit!

    Zásobárna nápadů a dalších informací
    Chcete společně se svým dítětem objevovat jazyk, kulturu a tradice sousední země?
    Pokud ano, vydejte se společně s našimi třemi přáteli, Biedronkou, Maus a Žábou na napínavou cestu rokem. Dají Vám nejen rozmanité podněty na rodinné výlety do sousední země. Najdete tu také zajímavé informace o tradicích a zvycích, recepty, návody na vyrábění a herní a učební materiály zdarma ke stažení.

    Ponořit se spolu se svými dětmi do jazyka sousedů můžete např. prostřednictvím malých videosekvencí „Naučit se hravě polsky“ nebo „Naučit se hravě česky“.

    Doporučení německo-českých resp. německo-polských dětských knih najdete v knihovničce na platformě jazyků sousedů. Kromě toho je tam také velká sbírka herních a učebních materiálů pro děti. Využijte k tomu funkci filtru.

    Chcete se o vícejazyčné výchově a vzdělávání v jazycích sousedů dozvědět více?
    Sestavili jsme pro Vás jako příklad přehled dalších informačních médií:

    K otázce Proč podporovat jazyky sousedů:

    Ke vzdělávání v jazycích sousedů v saských MŠ:

    K vícejazyčné výchově obecně:

    K učení jazyků a podpoře rozvoje jazykových dovedností Vašeho dítěte: 

    Chcete si o tom vyměnit zkušenosti s ostatními?
    Platformy pro výměnu zkušností meuzi rodiči, které se explicitně věnují vzdělávání v jazycích sousedů nebo vícejazyčnému vzdělávání obecně v raném věku dítěte, jsou organizovány lokálně či regionálně, pokud vůbec existují.

    • Vyhledejte v místě kontakt s ostatními rodiči a zorganizujte např. rodičovskou schůzku na toto téma ve Vaší MŠ.
    • Pokud je ve Vaší školce jazykový odborník, jistě Vás rád podpoří.
    • Také odborné poradny zřizovatele MŠ nebo úřadu pro mládež jsou pro Vás kontaktními partnery.

    Svaz binacionálních rodin a partnerství zřídil odborné centrum pro vícejazyčnost. Zde nacházejí vícejazyční rodiče, děti a mládež „prostor“ pro vzájemnou výměnu zkušeností.

    Poradenství mohou využít všichni rodiče, pokud

    • si dělají starosti s řečovým vývojem svého dítěte,
    • si nejsou jisti, jak přistupovat k různým jazykům,
    • jsou ve školce nebo škole problémy s jazyky,
    • se jejich dítě delší dobu zdráhá hovořit s jinými lidmi.

    Oslovte učitelky MŠ, které mají Vaše dítě na starosti, a obraťte se v případě potřeby na dětské lékaře, logopedy, poradny pro řečové a sluchové problem, výchovné porady nebo interkulturní zařízení (viz leták Spolkového logopedického svazu). 

    Poradenské služby pro rodiny nabízí i síť pro harmonickou vícejazyčnost habilnet.

    Chcete být stále v obraze?
    Pak Vám doporučujeme online média Saské kanceláře pro rané vzdělávání v jazycích sousedů:

    Zde se pravidelně objevují nové příspěvky o aktuálních tématech a vývoji ve vztahu k ranému vzdělávání v jazycích sousedů v mateřských školách v saském příhraničním regionu i jinde. 

    Máte informace, podněty, návrhy, které by mohly zajímat i jiné rodiče? Neváhejte se na nás obrátit!